TAO támogatás és határozat

Iktatószám: ki/JH01-17016/2017/MLSZ Mátyásföldi Lawn Tennis Club
Ügyiratszám: be/SFP-17016/2017/MLSZ Budapest
Ügyintéző: Dr. Mucsányi Márton Bökényföldi út 27
E-mail: Mucsanyi.Marton@mlsz.hu 1165
Tárgy: sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelem jóváhagyása

A Magyar Labdarúgó Szövetség (a továbbiakban: MLSZ) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 71. §-ának (1) bekezdése, a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 22. § (2) bekezdésének fa) pontja, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 22/C. §-a, valamint a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011 (VI.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 4. §-ának (5) bekezdése alapján meghozta a következő

H A T Á R O Z A T O T

A támogatási igazolás kiállításának feltételét képező sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló eljárással kapcsolatban az Stv. 22. §-ának (3) bekezdésében kapott jogkörömben eljárva, a(z) Mátyásföldi Lawn Tennis Club kérelmező (székhelye: 1165 Budapest Bökényföldi út 27. , adószáma: 18008711-2-42, képviselője: Zengő Ferenc)(a továbbiakban: Kérelmező) sportfejlesztési programjának szakmai tartalmát, illetve annak költségvetését a Sport törvény 51. § (2) bekezdésének m) pontja, valamint aKormányrendelet 4. §-ának (5) bekezdése, illetve a sportfejlesztési programban rendelkezésre álló információk alapján jogcímenként az alábbi összegekben

A támogatás részletei az MLSZ által hitelesített pdf dokumentumban található.